Judo w Szkole

Cel programu „judo w szkole”

Celem programu „Judo w szkole” jest upowszechnianie judo w szkołach podstawowych. Program „Judo w szkole” składa się z trzech „podprogramów” składowych:

E

Mini Judo – sprawny start

program, którego celem jest przede wszystkim podniesienie sprawności fizycznej najmłodszych uczniów (6-7 lat), zachęta do systematycznej aktywności ruchowej oraz przekazanie najbardziej podstawowych elementów szkolenia judo.
E

UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania

szkoła bezpiecznego upadania to program pilotażowy realizowany przez Polski Związek Judo przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Europejską Unią Judo.
E

Judo w szkole

Podniesienie poziomu ogólnej sprawności fizycznej, rozwój podstawowych zdolności motorycznych (siły, szybkości, koordynacji ruchowej, zwinności, wytrzymałości) nauka podstawowych elementów judo.
Każda z tych składowych stanowi odrębny program. Wspólnym mianownikiem jest program podnoszenia sprawności uczniów klas I – VI szkół podstawowych (dzieci w wieku 6 – 12 lat) oraz elementy szkolenia judo. Nie przyporządkowujemy z góry wieku dzieci do konkretnego programu. O tym, czy w danej szkole (klubie) będzie realizowany program Mini Judo czy UKEMI będzie decydował Klub i trener prowadzący zajęcia na podstawie zainteresowania uczniów i rodziców oraz oceny sprawności dzieci (test początkowy).

Takie ułożenie składowych programu pozwala na budowanie ścieżki rozwoju i szkolenia – dzieci o niższej sprawności mogą rozpocząć zabawę z judo w programie Mini Judo a potem, w kolejnym kroku kontynuować zajęcia w programie UKEMI by następnie przejść na poziom programu „Judo w szkole”. Analogicznie dzieci o wyższej sprawności mogą rozpocząć od programu UKEMI i potem ćwiczyć w programie „Judo w szkole”.

Rekomendacje

k

Aktualne rekomendacje PTMS

Artykuł informacyjny o rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczącej kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do treningu i zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

dokument w formacie PDF (60 KB)

k

dr Radosław Górski

Prezentacja oraz artykuł dotyczący kryteriów wiekowych.

– Prezentacja: dokument w formacie PDF (3,5MB)
– Artykuł: dokument w formacie PDF (135 KB)

k

dr Marcin Łuszczyk

Rekomendacja Judo – Łagodna Droga. Dotyczy zajęć judo dedykowanych dzieciom w wieku 6-9 roku życia.

dokument w formacie PDF (347 KB)

k

Andrzej Rybak

Mini Judo. Rekomendacja 6 – 9 lat

dokument w formacie PDF (30 KB)

Trener Judo Dzieci

Skategoryzowane umiejętności i cechy trenera judo dzieci.

Zadania zawodowe
 • zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach judo jak największej grupy zainteresowanych,
 • planowanie i organizowanie procesu treningowego w judo adekwatnie do zadań etapu wszechstronnego,
 • prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wstępne diagnozowanie do uczestnictwa w judo,
 • kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych i pro sportowych.
Profil
Samodzielnie planuje, organizuje i monitoruje szkolenie na etapie wszechstronnym w judo. Pracuje w systemie sportu kwalifikowanego. Jego działania ukierunkowane są na realizację celów sportowych, społeczno-wychowawczych i edukacyjnych. Kształtuje funkcje ustroju i umiejętności ruchowe, uwzględniając zmiany zachodzące w ontogenezie. Kształtuje systematyczność i odpowiedzialność w dążeniu do celu oraz umiejętność współpracy w grupie. Przygotowuje do pokonywania trudności i znoszenia porażek. Motywuje do podejmowania aktywności fizycznej. Bezwzględnie zapewnia bezpieczeństwo zajęć, promuje zachowania prozdrowotne oraz popularyzuje judo. W swoich zadaniach zawodowych może działać autonomicznie i/lub współdziałać w zespole.
Wiedza
 • Zna zadania zawodowe, zakres odpowiedzialności, uwarunkowania prawne pracy trenera na wszechstronnym etapie szkolenia sportowego.
 • Zna specyfikę i przepisy stosowane w judo.
 • Zna zasady planowania i organizowania szkolenia na etapie wszechstronnym.
 • Prowadzi zajęcia sportowe w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu.
 • Zna typowe metody i środki poprawiające sprawność fizyczną adekwatne do rozwoju biologicznego uczestnika sportu i zadań etapu wszechstronnego.
 • Opisuje technikę typowych ćwiczeń judo stosowanych we współzawodnictwie dzieci.
 • Zna podstawowe metody i narzędzia diagnozowania oraz oceniania sprawności fizycznej w judo.
 • Definiuje rolę i zadania współzawodnictwa na wszechstronnym etapie szkolenia.
 • Wie jak kształtować postawy i rozwijać motywację do uczestnictwa w judo.
 • Zna podstawowe zasady organizowania przedsięwzięć sportowych w judo.
 • Zna przepisy BHP.
 • Zna i wyjaśnia zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej w sporcie dzieci.
Umiejętności
 • Planuje i organizuje szkolenie na wszechstronnym etapie w judo.
 • Rozpoznaje i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w procesie treningowym na etapie wszechstronnym.
 • Korzysta z metod i środków treningu adekwatnych do potrzeb, zainteresowań dziecka i zadań wszechstronnego etapu szkolenia w judo.
 • Prowadzi podstawową dokumentację związaną z uczestnictwem w procesie treningowym.
 • Objaśnia, demonstruje i naucza techniki judo.
 • Wstępnie diagnozuje i ocenia predyspozycje dzieci do osiągania wysokich wyników w judo.
 • Bieżąco i okresowo monitoruje sprawność fizyczną dzieci.
 • Dostosowuje poziom współzawodnictwa do potrzeb rozwojowych i społecznych wynikających z uczestnictwa w sporcie.
 • Wzbudza motywację i kształtuje zainteresowanie do uczestnictwa w judo.
 • Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej w relacji trener-dziecko i trener-rodzic.
 • Organizuje małe przedsięwzięcia sportowe w judo.
 • Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kompetencje społeczne
 • Dba o swoją sprawność fizyczną niezbędną do prawidłowego demonstrowania podstawowych ćwiczeń w judo.
 • Rozwiązuje samodzielnie typowe problemy zawodowe.
 • Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 • Promuje zasadę fair play.
 • Stymuluje podopiecznych do współpracy w grupie.
 • Kształtuje potrzebę dbałości o edukację dzieci.
 • Śledzi trendy rozwojowe w obrębie judo.